Местна инициативна рибарска група

Информационни материали

Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020)

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е новия фонд за политиките на ЕС в областта на морското дело и рибарството за периода 2014 – 2020 г.

Той е един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа. С Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. си създава Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

С фонда се:

 • помага на рибарите при прехода към устойчиво рибарство.
 • подкрепят крайбрежните общности при диверсифицирането на тяхната икономика.
 • финансират проекти, чрез които се създават нови работни места и се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие.
 • улеснява достъпът до финансиране.


Как работи Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)?

 • Фондът се използва за финансиране на проекти в съчетание с национално финансиране.
 • На всяка страна се предоставя дял от общия бюджет на фонда въз основа на мащаба на нейната риболовна индустрия.
 • След това всяка страна изготвя оперативна програма , в която посочва как смята да изразходва средствата.
 • След като Комисията одобри тази програма, националните органи решават кои проекти да бъдат финансирани.
 • ​Националните органи и Комисията носят съвместна отговорност за изпълнението на програмата.
 • може управляващият орган да провери дали вашият проект отговаря на критериите за подбор и на инвестиционните приоритети.
 • Оперативна програма "Морско дело и рибарство" (2014 - 2020 г.) има за цел да стимулира динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в България.

 

Приоритетни оси на програмата морско дело и рибарство:

 • Иновации в рибарството
 • Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места в рибарството
 • Инвестиции на борда
 • Окончателно преустановяване на риболовните дейности
 • Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми
 • Добавена стойност и качество на продуктите от риболов
 • Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки

 

Дейности:

 • Развитие или въвеждане на нови или значително подобрени риболовни продукти, нови или подобрени процеси и техники, нови или подобрени системи за управление и организация, включително на етапа на обработка и преработка и предлагане на пазара.
 • Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища.
 • Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване.
 • Изграждане или модернизацията на лодкостоянки.
 • Преминаване към нова икономическа дейност, различна от търговския риболов.
 • Инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност.
 • Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете.
 • Инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов.
 • Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми.
 • Диверсификация на аквакултурното производство и на отглежданите видове.

 

Общият бюджет по Оперативна програма "Морско дело и рибарство" 2014-2020г. е 113 млн.евро

Проекти по Програма за морско дело и рибарство ще се приемат до 25-и Май 2017.