Местна инициативна рибарска група

Новини

МИРГ Поморие в подкрепа на местни сдружения и бизнес

339092307 1281169419149399 6553571665979736623 n

Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ „Местна инициативна рибарска група – Поморие“ даде възможност за изпълнение на проекти в подкрепа на местни сдружения и бизнес. Кандидатите получиха одобрение на проектните си предложения и вече са подписани договорите за финансиране, свързани с подобряване качеството на живот, на екологичните дадености и диверсификацията на рибарството.

Проектът на Ловно рибарско дружество „Гларус” предвижда реконструкция и преустройване на съществуващата сграда, собственост на дружеството, намираща се в центъра на гр. Поморие, с цел превръщането й в образователен/експозиционен център за представяне на морското културното наследство на територията на община Поморие. Проектът ще се изпълнява по Процедура № BG14MFOP001-4.060 Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“.

Рибарско сдружение ,,Нептун – Поморие’’ е бенефициент по проект, предвиждащ закупуването на оборудване, сонар/радар, специализирано работно облекло, спасително оборудване за безопасност и др. Предвиденото оборудване е необходимо с оглед подсигуряване възможността на рибарската общност за успешно и устойчиво практикуване на един от най-древните и традиционни за територията занаяти – рибарството. Закупуването на оборудване има за цел да се популяризира рибарството и морското дело, като част от бита и идентичността на населението на община Поморие и същевременно да представят на гостите и младите хора от територията местните рибарски умения. Чрез изпълнение на предвидените дейности, дружеството има за цел да създаде възможност за насърчаване на социалната интеграция на сектор „Рибарство“ в другите социално-икономически сектори и засилване ролята на рибарите в местната общност. В допълнение се включват дейности по насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони. Проектът се изпълнява по Процедура BG14MFOP001-4.0.84 Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“

Частен бенефициент, представител на местния бизнес спечели проект по процедура № BG14MFOP001-4.118 МИРГ Поморие“, Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ ,,Поморие““, включващ оборудване за рибен ресторант и закупуването на модерни съоръжения за атракции, които ще бъдат разположени в обекти с добра логистика и в близост до интензивен поток на хора. С реализирането на проекта ще се създадат нови работни места и ще разнообрази туристическия потенциал на територията на МИРГ Поморие.

 

  • 338879178_577011417728733_512901629092545884_n
  • 339022609_1647105175761053_413321415909203487_n
  • 339071446_1446142539252178_5602376941321833522_n
  • 339092307_1281169419149399_6553571665979736623_n

Simple Image Gallery Extended