Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана за Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 12.02.2024г. от 17:00 часа на адреса на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2023г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2023г.
  3. Решение за даване на съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” и включване в местно партньорство, решение за определяне партньори и на водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта, както и представител на СНЦ МИРГ Поморие в партньорството по проекта, който да подпише споразумението за партньорство
  4. Разни.
Прочети още...
Категория:

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за разширяване на територията на Местна инициативна рибарска група Поморие

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

на територията на общините Поморие, Несебър и Руен

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури”, вид дейност „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

Прочети още...
Категория:

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.125 „ПОДОБРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, И СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА"


mdrмярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“

18.04.2023 г.
Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване ”, като

ОБЯВЯВА за прием на проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, мярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“.

Цели

Прочети още...
Категория:

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие” свиква редовно събрание на Общото събрание на 06.03.2023г.

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 06.03.2023г. от 11:00 часа на адреса на Сдружението гр. Поморие, ул. „Кубрат“ № 8, помещение 2, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2022г.

2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2022г.

3. Разни.

Прочети още...
Категория:

Kандидатстване по програмата на BlueInvest - BlueInvest Readiness Assistance

Уважаеми госпожи и господа,

Напомняме, че наближава крайният срок за кандидатстване по програмата на BlueInvest - BlueInvest Readiness Assistance.

BlueInvest Readiness Assistance е ексклузивна програма за обучение за стартиращи фирми и МСП от ЕС с висок потенциал с иновативни и устойчиви продукти и решения за синята икономика.

Прочети още...
Категория: