Местна инициативна рибарска група

Обяви

Покана за Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „МИРГ Поморие”, гр. Поморие, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.23 от Устава на Сдружението СВИКВА редовно събрание на Общото събрание на 12.02.2024г. от 17:00 часа на адреса на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2023г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на СНЦ „МИРГ Поморие“ за 2023г.
  3. Решение за даване на съгласие за кандидатстване и реализиране на проект по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” и включване в местно партньорство, решение за определяне партньори и на водещ партньор и кандидат за финансова помощ по проекта, както и представител на СНЦ МИРГ Поморие в партньорството по проекта, който да подпише споразумението за партньорство
  4. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в събранието на Общото събрание на Сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, ул. „Кубрат” №8, помещение № 2.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.25 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе 1 (един) час по- късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

 

Дата: 26.01.2024г.

Град Поморие

Председател на Управителния съвет: